SDF members


Mailing List sdf @ optik.mtk.nao.ac.jp

Nobunari Kashikawa
NAOJ


Masaru Ajiki
Tohoku U.
Masayuki Akiyama
Subaru Telescope
Hiroyasu Ando
NAOJ
Kentaro Aoki
Subaru Telescope
Mamoru Doi
U. Tokyo
Shinobu S. Fujita
Tohoku U.
Hisanori Furusawa
Subaru Telescope
Tomoki Hayashino
Tohoku U.
Fumihide Iwamuro
Kyoto U.
Masanori Iye
NAOJ
Hiroshi Karoji
Subaru Telescope
Naoto Kobayashi
U. Tokyo
Keiichi Kodaira
GUAS
Taddy Kodama
NAOJ
Yutaka Komiyama
Subaru Telescope
Yuichi Matsuda
NAOJ
Satoshi Miyazaki
Subaru Telescope
Tomoki Morokuma
U. Tokyo
Kentaro Motohara
U. Tokyo
Takashi Murayama
Tohoku U.
Toru Nagao
Arcetri Observatory
Kyoichi Nariai
Meisei U.
Sadanori Okamura
U. Tokyo
Masami Ouchi
STScI
Toshiyuki Sasaki
Subaru Telescope
Yasunori Sato
NAOJ
Kazuhiro Shimasaku
U. Tokyo
Yasuhiro Shioya
Tohoku U.
Hajime Tamura
Tohoku U.
Yoshiaki Taniguchi
Tohoku U.
Toru Yamada
NAOJ
Naoki Yasuda U. Tokyo
Makiko Yoshida
U. Tokyo